Party Senior koppel Senior koppel 2

Wettelijke bepalingen & Privacy

De toegang tot de beschikbare informatie op de website van Select-Residence (www.Select-Residence.be) is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk verbonden te zijn door het geheel van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Indien u deze weigert, gelieve dan de site niet te raadplegen.

Select-Residence behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

Op de website aanwezige informatie

Select-Residence waakt over de kwaliteit van zijn website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. We stellen alle redelijke middelen in het werk om op de website van Select-Residence correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Select-Residence te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van Select-Residence of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen op de website van Select-Residence worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Select-Residence, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Select-Residence kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.

De verstrekte inlichtingen houden geen offerte van diensten of producten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Voor precieze inlichtingen, professioneel advies of een offerte dient u zich te wenden tot Select-Residence of tot uw bemiddelaar (makelaar of agent erkend door Select-Residence).

Producten en diensten aangeboden op de website

De producten en diensten op de website van Select-Residence worden verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Select-Residence behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege.

De tarieven op de website van Select-Residence gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren. De bepalingen van deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van Select-Residence.

Intellectuele eigendom

De site van Select-Residence wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo’s, grafische creaties, foto’s, animaties, video’s en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van Select-Residence of zijn partners. Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Select-Residence.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Select-Residence niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar de website van Select-Residence, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van Select-Residence, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Select-Residence. De framing van het geheel of van delen van de website van Select-Residence is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Select-Residence.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Select-Residence geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van Select-Residence naar de websites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Select-Residence. Select-Residence is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van Select-Residence naar volgend e-mail adres worden gestuurd: info@Select-Residence.be. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van Select-Residence worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van Select-Residence en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door Select-Residence opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden , gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door Select-Residence, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepasselijk recht en toezichthoudende autoriteit

Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de internetsite van Select-Residence zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de Belgische rechtbanken en gerechtshoven zijn bevoegd voor geschillen.

Privacyverklaring

Select-Residence eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Select-Residence (www.Select-Residence.be), verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan Select-Residence de toelating om de door hem via de website van Select-Residence (met inbegrip van de On line formulieren, de naar e-mailadressen van Select-Residence toegestuurde elektronische posten, de cookies, de omgevingsvariabelen, …) meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Persoonlijke gegevens verkregen via de site www.Select-Residence.be kunnen door Select-Residence verwerkt worden, onder meer voor commerciële prospectie, het promoten van diensten of producten, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, public relations, het beheer van dienstverlening, met name het maken van offertes, het beheer van de contracten, het uitvoeren van de prestaties, en de activiteiten als bemiddelaar of makelaar. Door onze site te raadplegen aanvaardt u het verwerken van deze gegevens. Behalve bij uitdrukkelijk en schriftelijk verzet, mogen de adressen meegedeeld worden aan de verschillende commerciële partners van Select-Residence.

De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Select-Residence en, in voorkomend geval, de personeelsleden van de andere vennootschappen van de Groep Select-Residence die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer doelstellingen die hierboven vermeld werden, evenals, in voorkomend geval, de personen die door de Internetgebruiker zijn aangeduid, of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig is om één van de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken.

Elke natuurlijke persoon kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") door Select-Residence. Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende aanvraag tot: Select-Residence NV, Klantendienst, Oudebaan 106, 3360 Bierbeek.

Recht op inzage en verbetering

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, kan kennis krijgen van de gegevens die in het bestand over hem opgenomen zijn. Hij heeft het recht de verbetering of de schrapping van elk persoonsgegeven te bekomen, dat met inachtneming van het doel van de verwerking onvolledig of niet relevant zou zijn.

Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende aanvraag tot de klantendienst van Select-Residence. Bovendien zal hij het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens kunnen raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.

Een “cookie” is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site van Select-Residence gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site van Select-Residence bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.

De meeste “cookies” blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Contact

Wenst u meer informatie over onze serviceflats of over een belegging? Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie op onderstaande gegevens.

tel 0496 28 17 26
mail info@select-residence.be